KWARTALNA INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH

za II kwartał 2018 roku

KWARTALNA INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH

O KTÓRYCH MOWA W ART. 60 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH

za II kwartał 2018 roku

 

Zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.) Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie informuje, że w II kwartale 2018 roku Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie wydał 23 decyzje w sprawie umorzenia niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. Łączna kwota umorzenia wynosi 24.290,34 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt 34/100).

Metryczka

Data publikacji 10.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski
do góry