KWARTALNA INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH

O KTÓRYCH MOWA W ART. 60 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH za III kwartał 2018 roku

Zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.) Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie informuje, że w III kwartale 2018 roku Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie wydał 14 decyzji w sprawie umorzenia niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. Łączna kwota umorzenia wynosi 2.986,01 zł (słownie złotych: dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć 01/100).

Metryczka

Data publikacji 10.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Robert Czubski
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski
do góry