Praktyki studenckie - Komunikaty KWP w Szczecinie - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikaty KWP w Szczecinie

Praktyki studenckie

„ZATWIERDZAM”

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

               W SZCZECINIE

    NADINSP. WOJCIECH OBRYŚ

 

WARUNKI ODBYWANIA PRAKTYK STUDENCKICH

W JEDNOSTKACH POLICJI WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO

 

 

I.          Wymagane dokumenty

 

Osoby zainteresowane odbyciem studenckich praktyk zawodowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie lub Komendzie Powiatowej /Miejskiej/ Policji woj. zachodniopomorskiego składają w tych jednostkach osobiście albo przesyłają pocztą następujące dokumenty:

1)      wniosek o wyrażenie zgody na odbycie praktyki studenckiej /formularze wniosku do pobrania/,

2)      skierowanie na praktykę lub zaświadczenie z uczelni,

3)      kserokopię dowodu osobistego i legitymacji studenckiej,

4)      zakres (program) praktyki,

5)      kserokopię dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzial­noś­ci cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

 

II.        Termin i miejsce składania dokumentów

 

Dokumenty należy złożyć na co najmniej 1 miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki:

1)      w sekretariacie Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie /70-715Szczecin, ul. Małopolska 47, pok. 312, tel. kontaktowy 47 78 11 225 – jeżeli student za­mie­rza odbyć praktykę w komórkach organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji;

2)      w sekretariatach komend powiatowych /miejskich/ Policji, właściwych ze względu na plano­wa­ne miejsce odbycia praktyki. 

 

Uwaga!

Wnioski o odbycie praktyk studenckich w komendach powiatowych i miejskich Policji woje­wódz­twa zachodniopomorskiego nie są rozpatrywane w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szcze­cinie.

 

 

III.      Kryteria i terminy rozpatrywania wniosków

 

1.      Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie wnioski złożone we właściwym terminie /na co najmniej 1 miesiąc przed planowanym rozpoczęciem praktyki/ wraz z wymaganymi dokumentami.

2.      Pozytywne rozpatrzenie wniosku o odbycie praktyki warunkują:

1)      zbieżność jej programu z zakresem działania wskazanej przez studenta komórki lub  jed­nost­ki organizacyjnej Policji,

2)      możliwości organizacyjne jednostki Policji w terminie odbywania praktyki.

3.      Wnioski podlegają rozpatrzeniu w terminie 14 dni od daty złożenia. Student otrzymuje pi­sem­ną lub telefoniczną informację o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu wniosku.

 

Uwaga!

Liczba miejsc i czas trwania praktyk są ograniczone zakresem bieżących zadań, realizowanych przez wskazaną komórkę organizacyjną jednostki Policji. Spełnienie wszystkich kryteriów for­mal­nych nie zobowiązuje Policji do przyjęcia studenta na praktykę.

 

 

IV.      Porozumienie o organizacji praktyk studenckich

 

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie nie zawiera odrębnych porozumień z uczelniami o organizacji praktyk studenckich.

 

 

V.        Przebieg praktyki

 

1.      Bezpośrednio przed rozpoczęciem praktyki student:

1)      zapoznaje się z zasadami odbywania praktyki w jednostce Policji;

2)      zapoznaje się z celami i zadaniami oraz strukturą organizacyjną Policji;

3)      odbywa szkolenie z zakresu BHP i p.poż.;

4)      zapoznaje się z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, dotyczącymi ochrony danych osobowych;

5)      otrzymuje na okres praktyki identyfikator uprawniający do wejścia i przebywania na te­re­nie obiektów jednostki Policji, w której odbywa praktykę.

2.      Odbywanie praktyki studenckiej polega na obserwacji i uczestnictwie studenta w realizacji za­dań przez funkcjonariuszy i pracowników komórek organizacyjnych jednostki Policji.

3.      Studentowi odbywającemu praktykę mogą być udostępniane wyłącznie informacje jawne.

4.      Po zakończeniu praktyki student otrzymuje potwierdzenie odbycia praktyki w formie okreś­lo­nej przez uczelnię.

 

 

VI.      Dodatkowe informacje na temat odbywania praktyk

 

Praktyki studenckie w jednostkach Policji województwa zachodniopomorskiego są nieodpłatne. Policja nie zapewnia zakwaterowania, jak również wyżywienia w czasie trwania praktyki oraz nie refunduje kosztów przejazdu na praktykę.

 

Dodatkowych informacji na temat odbywania praktyk studenckich udzielają pracownicy Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Szczecinie /ul. Małopolska 47, p. 318, tel. 47 78  11 232/.

Wniosek o wyrażenie zgody na odbycie praktyki studenckiej w jednostce Policji woj. zachodniopomorskiego (pdf)

wniosek o wyrażenie zgody na odbycie praktyki studenckiej adresowy do Komendanta Miejskiego / Powiatowego Policji woj. zachodniopomorskiego.

Metryczka

Data publikacji : 15.05.2013
Data modyfikacji : 05.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Piotr Romaniewicz
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski
do góry