Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO - Kontrole, Skargi i wnioski - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole, Skargi i wnioski

Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Szcze­­ci­nie. Kontakt: ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin, tel. 91-82-12-940, 91-82-12-942, 91-82-12-943, 91-82-12-944 w dni robocze w godzinach 7.30 – 15.30, faks 91-82-12-923.

 

Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Oso­bo­wych. Adres mailowy: iod.kwp@sc.policja.gov.pl.

 

Pani / Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej przez Pa­nią / Pana korespondencji.

 

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o Policji (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) lub Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Mi­nis­trów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie or­ganizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. nr 5 poz. 46).

 

Pani / Pana dane osobowe:

  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

 

KWP w Szczecinie nie zamierza przekazywać Pani / Pana danych osobowych do państwa trze­ciego.

 

Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obo­wią­zującymi przepisami prawa.   

 

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

 

Przysługuje także Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Pre­ze­sa Urzędu Ochrony Danych Oso­bowych.

 

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe roz­pat­rzenie wniesionej przez Panią / Pana korespondencji.

Metryczka

Data publikacji 30.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski
do góry