Informacje na temat składania skarg i wniosków - Kontrole, skargi i wnioski - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole, skargi i wnioski

Informacje na temat składania skarg i wniosków

Skargi i wnioski

 

Podstawa prawna

Procedura przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji uregulowana została w przepisach:

 • art. 63 Konstytucji RP;
 • działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmo­wa­nia i rozpatrywania skarg i wniosków.

Ochrona prawna wnoszących skargi i wnioski

Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wnios­ku, je­że­li działał w granicach prawem dozwolonych (art. 225 § 1 k.p.a.).

Ochronie nie pod­lega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chro­nione innych osób, do­puszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje (B. Adamiak, J. Borkowski: Kodeks postępowania administracyjnego. Ko­men­­tarz, C.H. Beck, 2004, s. 813).

Osoba wnosząca skargę do organów powołanych do ścigania lub orzekania w sprawach o przes­tęps­two, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne powinna być świadoma, że kierowanie fał­szy­wych oskarżeń wobec innej osoby – niekoniecznie policjanta – może skutkować odpowie­dzial­noś­cią karną (art. 234 k.k.).

 

Zasady wnoszenia oraz rozpatrywania skarg i wniosków

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nie­należyte wykonywanie zadań, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw przez po­lic­jantów lub pracowników cywilnych Policji (art. 227 k.p.a.).

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia oraz usprawnienia organi­zac­ji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony włas­ności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności (art. 241 k.p.a.).

Skarga lub wniosek powinny zawierać:

 • imię i nazwisko wnoszącego;
 • dokładny adres do korespondencji;
 • dokładny opis zdarzenia.
   

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmo­wa­nia i rozpatrywania skarg i wniosków).

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wno­szą­cego skargę lub wniosek do złożenia – w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania – wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawie­nie skargi lub wniosku bez rozpoznania (§ 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycz­nia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmo­wa­nia i rozpatrywania skarg i wniosków).

Skargi w imieniu innych osób można składać wyłącznie za ich wiedzą i zgodą (art. 221 § 3 k.p.a.).

O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna (art. 222 k.p.a.).

W przypadku, gdy wskazany przez skarżącego lub wnioskodawcę jako adresat organ Policji nie jest właściwy do rozpatrzenia sprawy – obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego / wnios­ko­dawcę, albo wskazać mu właściwy organ (art. 231 § 1 k.p.a.).

Organ właściwy do rozpatrzenia skargi może ją przekazać do załatwienia organowi niższego stop­nia, o ile skarga nie zawiera zarzutów dotyczących działalności tego organu (art. 232 § 1 k.p.a.).

Postępowanie w sprawach skarg i wniosków jest uproszczonym postępowaniem administracyjnym, kończącym się za­wia­domieniem skarżącego o sposobie jego załatwienia (art. 238 § 1 i 247 k.p.a.).

Przepisy działu VIII k.p.a. nie przewidują trybu odwoławczego.

W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasad­ność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowi skargę bez wskazania nowych oko­licz­ności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego (art. 239 § 1 k.p.a.).

Terminy załatwiania skarg i wniosków

Organ właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku po­wi­nien załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca (art. 237 § 1 i art. 244 § 1 k.p.a.).

Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień – najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia albo przekazania (art. 237 § 2 k.p.a.).

Terminy załatwiania skarg i wniosków liczy się od daty wpływu bezpośrednio do jednostki orga­ni­za­cyjnej Policji, właściwej do załatwienia sprawy.

W razie niezałatwienia skargi lub wniosku w ciągu miesiąca organ administracji publicznej jest obo­wią­zany zawiadomić o tym wnoszącego, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załat­wie­nia sprawy oraz pouczając go o prawie do wniesienia ponaglenia (art. 237 § 4 i art. 36 k.p.a.). Tryb i zasady wniesienia ponaglenia określono w art. 37 k.p.a.

 

Informacja na temat sposobu składania skarg i wniosków

w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

 

Skargi i wnioski można składać:

 • listownie na adres:

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
ul. Małopolska 47

70-515 Szczecin

 • faksem na numer:

47 78 12 923

 • za pośrednictwem ePUAP na adres:

www.epuap.gov.pl

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

skargi.kwpszczecin@sc.policja.gov.pl

(załączniki nie mogą przekraczać 5 Mb pojemności)

 • osobiście w siedzibie:

Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie,

ul. Małopolska 47,

w dni robocze, w godzinach: 7.30 – 15.30

 • ustnie do protokołu w siedzibie:

Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie,

ul. Małopolska 47,

w dni robocze, w godzinach: 7.30 – 15.30.

 

Skargi lub wniosku nie można złożyć telefonicznie.

 

Informacja o przyjmowaniu obywateli w sprawach skarg i wniosków w Komendzie Woje­wódz­kiej Policji w Szczecinie przez członków kierownictwa służbowego lub upoważnione osoby

Funkcjonariusze i pracownicy Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP w Szczecinie – działający w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie – przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących działalności Policji oraz udzielają informacji telefonicznie pod numerami telefonów: + 48 47 78 12 942, + 48 47 78 12 943 i + 48 47 78 12 944 we wszystkie dni robocze, w godzinach od 7:30 do 15:30.

Komendant Wojewódzki Policji, albo wyznaczony przez niego zastępca Komendanta Wojewódz­kie­go Policji przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w go­dzi­nach od 14:00 do 17:00. Jeżeli wyznaczony dzień przyjęć interesantów przypada na dzień wolny od służby lub pracy, skargi i wnioski przyjmuje się w najbliższy dzień roboczy, po uprzednim zgło­sze­niu osobistym lub telefonicznym na numer telefonu: +48 47 78 12 940.

 

Informacja o przyjmowaniu skarg na działalność Policji przez Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77

00-090 Warszawa

 

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek w godz. 9:00 - 17:00

od wtorku do piątku w godz. 9:00 - 15:00

 

Infolinia obywatelska: 800 676 676

telefon: +48 22 55 17 700

faks: +48 22 827 64 53

 

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku

(dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)

ul. Chmielna 54/57

80-748 Gdańsk

telefon: +48 58 764 73 02

faks: +48 58 764 73 03

 

Przyjęcia interesantów (pokój nr 206):

telefon: +48 58 764 73 06

poniedziałek w godz. 10:00 - 17:00

wtorek, środa, czwartek w godz. 9:00 - 15:00

 

Linki:

strona główna RPO www.rpo.gov.pl

formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

Metryczka

Data publikacji : 26.11.2015
Data modyfikacji : 08.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł. insp. Piotr Romaniewicz
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
mł.insp. Grzegorz Sudakow
do góry