Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KWP w Szczecinie - Ochrona danych osobowych - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KWP w Szczecinie

Szanowna Pani/Szanowny Panie,


w związku z wejściem w życie:

ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”,

dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:


1. Administratorem jest Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Szczecinie:

  • adres: ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin,

2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie zapewnia inspektor ochrony danych osobowych KWP w Szczecinie – mł. insp. Tomasz Kopka

  • adres: ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin,
  • tel.: 47 78 11 570
  • e-mail: iod.kwp@sc.policja.gov.pl

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

W KWP w Szczecinie dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

  • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,
  • dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,
  • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

Metryczka

Data publikacji : 06.05.2018
Data modyfikacji : 26.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Woźniak
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski
do góry