Składanie petycji - Petycje - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Składanie petycji

Petycje składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja powinna zawierać:
1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
3) oznaczenie adresata petycji;
4) wskazanie przedmiotu petycji.

Petycję można składać w formie pisemnej lub elektronicznej, za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres:

Sekretariat Wydziału Komunikacji Społecznej

Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin

pokój nr 136

nr faksu: 47-78-11-412

e-mail: wks@sc.policja.gov.pl

 

 
 
 
 
 

Metryczka

Data publikacji : 03.09.2015
Data modyfikacji : 30.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski
Osoba modyfikująca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski

Nawigacja

do góry