Środki prawne - Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Środki prawne

ŚRODKI PRAWNE PRZYSŁUGUJĄCE W PRZYPADKU ODMOWY PRZEKAZANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO W CELU PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, OKREŚLENIA WARUNKÓW PONOWNEGO WYKORZYSTANIA LUB WYSOKOŚCI OPŁATYI. Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie może odmówić ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, w przypadku gdy:

1)      dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (np. informacje niejawne, ochrona danych osobowych, prawo do prywatności) lub w przepisach odrębnych ustaw,


2) ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim,


3) wniosek dotyczy opracowywania, w szczególności przetworzenia, informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Powyższe rozstrzygnięcia podejmowane są w formie decyzji administracyjnych, na które służy odwołanie zgodnie z pouczeniem w treści decyzji (ewentualnie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy).

II. W sytuacji, gdy organ przedstawia wnioskodawcy ofertę zawierającą:

1) warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej,

2) wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej,

 

wnioskodawca, który otrzymał ofertę, może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy.

W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

Na powyższą decyzję przysługuje wnioskodawcy odwołanie zgodnie z pouczeniem w treści decyzji (ewentualnie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy).

Metryczka

Data publikacji 04.01.2012
Data modyfikacji 15.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski
do góry