Strona znajduje się w archiwum.

Starszego specjalisty ds. nadzoru budowlanego w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 21/2017

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W SZCZECINIE

poszukuje kandydata na stanowisko

starszego specjalisty ds. nadzoru budowlanego

w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

w Wydziale Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Szczecinie

 

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu:

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

ul. Małopolska 47

70-515 Szczecin

 

Miejsce wykonywania pracy:

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

ul. św. Piotra i Pawła 4/5

70-521 Szczecin

 

Zakres zadań wykonywanych:

 • przygotowanie do realizacji, prowadzenie nadzoru technicznego, rozliczenie powierzonych robót budowlanych i usług branży elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami w przydzielonych jednostkach organizacyjnych,

 • przygotowanie projektów umów i zleceń na roboty i usługi oraz zakupy zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579),

 • nadzór merytoryczny nad realizacją obowiązujących umów związanych z dostawą energii elektrycznej w przydzielonych jednostkach organizacyjnych,

 • merytoryczna kontrola faktur i not księgowych (oraz ich wystawianie) za dostarczane usługi i media wynikających z umów uznaniowych lub uregulowań wewnętrznych tutejszej jednostki – przeznaczonych do realizacji w Zespole Inwestycji i Remontów Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Szczecinie, a przydzielonych do realizacji i nadzoru,

 • określanie optymalnego zapotrzebowania na energię elektryczną w powierzonych pieczy jednostkach terenowych i komórkach organizacyjnych KWP w Szczecinie i KGP,

 • prowadzenie wymaganej dokumentacji związanej z umowami i zleceniami wynikającymi ze swoich obowiązków,

 • opracowywanie planów finansowych zabezpieczających wydatki związane z powierzonymi zadaniami,

 • sprawowanie kompleksowej opieki merytorycznej w zakresie zagadnień związanych z prawem budowlanym nad KPP Sławno, w tym nadzór nad właściwym prowadzeniem książek obiektowych dla poszczególnych budynków i budowli, a w przypadku stwierdzenia ich braku podjęcia natychmiastowych czynności zmierzających do ich założenia.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Miejsce wykonywania pracy – budynek Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy pl. św. Piotra i Pawła 4/5, II piętrze, w pokoju kilkuosobowym, wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku pomiędzy pokojami i piętrami oraz poza nim – w terenie.

  Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek nie jest wyposażony w windę, pomieszczenia sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego:

4059,67 zł brutto miesięcznie + dodatek za wysługę lat

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

wykształcenie: wyższe kierunkowe - elektryka lub energetyka

doświadczenie /staż pracy: 3 lata pracy wykonawczej przy budowach

 

pozostałe wymagania niezbędne:

 • uprawnienia budowlane w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

 • czynne prawo jazdy kategorii B,

 • znajomość przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017 r. poz. 1332), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579), przepisów BHP i p.poż.,

 • umiejętność obsługi komputera,

 • umiejętność komunikowania się oraz interpretacji przepisów,

 • uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • korzystanie z pełni praw publicznych,

 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

wymagania dodatkowe:

 • praca na stanowisku inspektora nadzoru,

 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,

 • świadectwo kwalifikacyjne „E”, „D” do 1 kV,

 • komunikatywność oraz umiejętność rozwiązywania problemów,

 • współpraca oraz umiejętność oceniania, analizy, syntezy i koordynowania,

 • umiejętność interpretacji obowiązujących przepisów,

 • umiejętność rozwiązywania problemów, organizacji pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 • uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,

 • oświadczenie o zgodzie na prowadzenie pojazdów służbowych w posiadanej kategorii prawa jazdy (min. kategoria B).

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,

 • kopie świadectw pracy.

Termin składania dokumentów:

 • 08.11.2017 r.

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Małopolska 47, pok. 2

70-515 Szczecin

 

z dopiskiem: „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 21/2017”

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać odebrane osobiście w Wydziale Kadr i Szkolenia KWP w Szczecinie przed upływem tego terminu.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (91) 82-11-235 lub 82 11 261.

Metryczka

Data publikacji 24.10.2017
Data modyfikacji 30.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł. insp. Magdalena Pastuszak
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski
Osoba modyfikująca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski
do góry