Strona znajduje się w archiwum.

Inspektor ds. ewidencji i rozliczeń w Zespole ewidencji, rozliczeń i zaopatrzenia w Wydziale Transportu KWP w Szczecinie

Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 2/2018

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W SZCZECINIE

poszukuje kandydata na stanowisko

inspektora ds. ewidencji i rozliczeń

w Zespole ewidencji, rozliczeń i zaopatrzenia

w Wydziale Transportu KWP w Szczecinie

 

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu:

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

ul. Małopolska 47

70-515 Szczecin

 

Miejsce wykonywania pracy:

Wydział Transportu

ul. Wernyhory 5, 71-240 Szczecin

 

Zakres zadań wykonywanych:

 • zamawianie zatwierdzonego asortymentu zgodnie z obowiązującymi umowami oraz ustawą Prawo Zamówień Publicznych,

 • kontrola dokumentów finansowych między innymi pod względem zgodności cen z kwotami wyszczególnionymi w formularzach kalkulacji cenowej, terminów płatności,

 • przygotowywanie, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, dokumentacji potrzebnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

 • prowadzenie rejestru zamówień na zakup części zamiennych i akcesoriów samochodowych,

 • uczestnictwo w komisjach przetargowych oraz pracach innych komisji powołanych przez kierownictwo Wydziału.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca wykonywana w warunkach biurowych w pokoju kilkuosobowym wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy i inne urządzenia biurowe. Praca wymaga poruszania się po terenie pojazdem służbowym. W budynku brak pomieszczeń biurowych oraz higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Naturalne i sztuczne oświetlenie.

Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

 

Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego:

2.465,97 zł brutto + dodatek za wysługę lat

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

wykształcenie: średnie techniczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy w branży motoryzacyjnej

 

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kategorii „B”,

 • obsługa programów komputerowych Microsoft Office, OpenOffice,

 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,

 • uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”

wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe techniczne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny;

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • kopie dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia;

 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” wydanym przez organy Policji lub ABW albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Kopie innych dokumentów:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów;

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.

 

Termin składania dokumentów:

17.01.2018 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Małopolska 47, pok.2

70-515 Szczecin

 

z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 2/2018”.

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy

od dnia obsadzenia stanowiska.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91 82 16 111 lub 91 82 11 235.

 

 

Metryczka

Data publikacji 04.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł. insp. Magdalena Pastuszak
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski
do góry