Strona znajduje się w archiwum.

Starszy specjalista ds. nadzoru budowlanego w Wydziale Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Szczecinie

Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 18/2018

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W SZCZECINIE

poszukuje kandydata na stanowisko

starszego specjalisty ds. nadzoru budowlanego

w Wydziale Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Szczecinie

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu:

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

ul. Małopolska 47

70-515 Szczecin

 

Zakres zadań wykonywanych:

 • przygotowanie do realizacji, prowadzenie nadzoru technicznego, rozliczenie powierzonych robót budowlanych i usług branży budowlanej zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami w przydzielonych jednostkach organizacyjnych, tj. KPP Choszczno, KPP Stargard, KPP Wałcz i KPP Police,

 • przygotowanie projektów umów i zleceń na roboty i usługi oraz zakupy zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579),

 • merytoryczna kontrola faktur i not księgowych (oraz ich wystawianie) za dostarczane usługi wynikających z umów uznaniowych lub uregulowań wewnętrznych tutejszej jednostki – przeznaczonych do realizacji w Zespole Inwestycji i Remontów Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Szczecinie, a przydzielonych do realizacji i nadzoru,

 • prowadzenie wymaganej dokumentacji związanej z umowami i zleceniami wynikającymi ze swoich obowiązków,

 • opracowywanie planów finansowych zabezpieczających wydatki związane z powierzonymi zadaniami,

 • przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych budynków i budowli wynikających z prawa budowlanego w przydzielonych jednostkach Policji,

 • sprawowanie kompleksowej opieki merytorycznej nad właściwym prowadzeniem książek obiektowych dla poszczególnych budynków i budowli w rejonie KPP Choszczno oraz KPP Wałcz, a w przypadku stwierdzenia ich braku podjęcia natychmiastowych czynności zmierzających do ich założenia lub uzupełnienia,

 • uczestniczenie zgodnie z obowiązującymi wymogami w procedurach przeklasyfikowania i wybrakowania oraz zbycia środków trwałych i pozostałych środków trwałych.

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Miejsce wykonywania pracy – budynek Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy pl. św. Piotra i Pawła 4/5, II piętrze, w pokoju kilkuosobowym, wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku pomiędzy pokojami i piętrami oraz poza nim – w terenie.

  Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek nie jest wyposażony w windę, pomieszczenia sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego:

3.664,11 zł brutto + dodatek za wysługę lat

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

wykształcenie: wyższe budowlane

doświadczenie /staż pracy: 24 miesiące pracy w nadzorze budowlanym

 

pozostałe wymagania niezbędne:

 • uprawnienia budowlane w kierowaniu robotami budowlanymi,

 • znajomość przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017 r. poz. 1332), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579), przepisów BHP i p.poż.,

 • umiejętność obsługi komputera oraz pakietu Microsoft Office,

 • umiejętność komunikowania się,

 • umiejętność interpretacji przepisów,

 • samodzielność, kreatywność oraz dobra organizacja pracy własnej,

 • uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • korzystanie z pełni praw publicznych,

 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

wymagania dodatkowe:

 • praca na stanowisku inspektora nadzoru,

 • umiejętność posługiwania się programem kosztorysowym „Norma” lub podobnym,

 • czynne prawo jazdy kat. B,

 • umiejętność rozwiązywania problemów,

 • współpraca oraz umiejętność oceniania, analizy, syntezy i koordynowania,

 • umiejętność rozwiązywania problemów.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” wydanym przez organy Policji lub ABW albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

  •  

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,

 • kopie świadectw pracy.

 

Termin składania dokumentów:

 • 25.07.2018 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Małopolska 47, pok. 2

70-515 Szczecin

 

z dopiskiem: „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 18/2018”

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać odebrane osobiście w Wydziale Kadr i Szkolenia KWP w Szczecinie przed upływem tego terminu.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (91) 82-11-235 lub 82 11 261.

 

 

 

Klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46//WE 9 (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administratorem danych jest Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin.

Inspektorem danych osobowych jest Pani Anna Kołodziej Naczelnik Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Szczecinie, tel: 91 82 11 570, e-mail: iod.kwp@sc.policja.gov.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Informacje o odbiorcach danych: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor Generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

Uprawnienia:

 • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r., o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.

Metryczka

Data publikacji 12.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł. insp. Magdalena Miszczak
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski
do góry