Praca - służby mundurowe

Strona znajduje się w archiwum.

ROZPOCZĘCIE PROCEDURY DOBORU KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W 2016 r.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W SZCZECINIE

OGŁASZA

ROZPOCZĘCIE PROCEDURY DOBORU

KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W 2016r.

 

 

UWAGA!

 

Komendant Główny Policji zwiększył globalny limit przyjęcia do służby w Policji w roku 2016 do poziomu 5000 osób.

Jednocześnie Komendant Główny Policji wyznaczył następujące terminy przyjęć do służby  w Policji: 7 marca, 12 kwietnia, 6 czerwca, 1 lipca, 12 września, 7 listopada, 28 listopada oraz 29 grudnia.

W ramach ww. terminów garnizon zachodniopomorski realizował będzie przyjęcia wyłącznie we wskazanych poniżej dniach i limitach:

7   marca 2016r.                          56 osób,

12 kwietnia 2016r.                      30 osób,

6   czerwca  2016r.                     56 osób,

12 września 2016r.                     69 osób - ODWOŁANO

7 listopada 2016r.                       87 osób

28 listopada 2016r.                     61 osób - ODWOŁANO    

29 grudnia 2016r.                        10 osób

 

 

W NASTĘPUJĄCYCH JEDNOSTKACH:

 

Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, komendach powiatowych i miejskich Policji woj. zachodniopomorskiego, Oddziale Prewencji Policji w Szczecinie.

                                          

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 355 z pożn. zm.):

 • obywatel polski, niekarany, o nieposzlakowanej opinii,
 • korzystający w pełni z praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczegól­nej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie in­fomacji niejawnych.

 

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej).

 

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny osobiście złożyć komplet dokumentów w Zespole ds. Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, ul. Mało­polska 47, tel. 91 82 11 235 lub 91 82 11 261 w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 14.30.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji, adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Po­licji w Szczecinie,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B),
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandy­dat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • dowód osobisty oraz książeczkę wojskową, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową,

(składając kserokopie dokumentów kandydat do służby przedkłada do wglądu ich oryginały).

 

Kandydat zobowiązany jest okazać dowód osobisty na każdorazowe żądanie pracownika komórki ds. doboru.

 

Formularz kwestionariusza osobowego można pobrać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz na stronie internetowej www.policja.pl (praca /informator dla kandydatów/ dokumenty do pobrania).

 

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

 

PREFEROWANI BĘDĄ KANDYDACI DO SŁUŻBY W POLICJI, POSIADAJĄCY:

 

 • wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: prawo, ekonomia, administracja, informatyka, bezpie­czeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • tytuł ratownika lub ratownika medycznego,
 • uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych,
 • uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w dziedzinie nurkowania wydane przez licencjonowaną organizację nurkową, działającą na terenie Polski oraz uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej,
 • prawo jazdy kat. „A” lub „C”.

 

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012r. poz. 432 z póżn.zm.).

Tekst powyższego rozporządzenia oraz informacje o postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Policji można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl).

 

UWAGA:

Komendant Główny Policji w oparciu o bieżącą analizę fluktuacji kadr w Policji może dokonać modyfikacji określonych na rok 2016, terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

 

 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

W SZCZECINIE

nadinsp. Jarosław Sawicki

 

Metryczka

Data publikacji 05.01.2016
Data modyfikacji 09.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Magdalena Pastuszak
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski
Osoba modyfikująca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski

Nawigacja

do góry