INFORMACJA O PRZYJĘCIACH DO SŁUŻBY W POLICJI w 2020 r. - Praca - służby mundurowe - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca - służby mundurowe

INFORMACJA O PRZYJĘCIACH DO SŁUŻBY W POLICJI w 2020 r.

PRZYGOTOWANIE DO TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ (zawieszone do odwołania)

Kandydaci do służby w Policji oraz osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji, chcący przygotować się do testu sprawności fizycznej i przystąpić do próby pokonania toru przeszkód, mają taką możliwość w każdy poniedziałek w godz. 10:00-12:00 w hali sportowej Szczecińskiego Domu Sportu (SDS) ul. Wąska 16.

NA HALI SPORTOWEJ WYMAGANE JEST OBUWIE ZMIENNE Z JASNĄ PODESZWĄ, NIEPOZOSTAWIAJĄCE ŚLADÓW NA PARKIECIE.

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny z kierownikiem Sekcji Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Szczecinie nadkom. Jerzym Czarnotą tel. 91 82 12 820 lub 695 875 038.

 

INFORMACJA O PRZYJĘCIACH DO SŁUŻBY W POLICJI


KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

OKREŚLIŁ NASTĘPUJĄCE TERMINY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI NA ROK 2020

 

 

 

TERMINYDO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO:

27 lutego

21 kwietnia

13 lipca

16 września

5 listopada

30 grudnia

W związku z porozumieniem zawartym w dniu 08.11.2018 r. w Warszawie pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a organizacjami związków służb mundurowych nastąpił wzrost wynagrodzenia funkcjonariuszy Policji. Obecnie wynagrodzenia kursanta (policjant po przjęciu do służby - do czasu zakończenia szkolenia podstawowego) wynosi 2318 zł. netto, a po ukończeniu kursu 3175 zł. netto + wysługa lat. Na mocy ww. porozumienia od dnia 01.01.2020 r. policjanci mają otrzymać podwyżkę uposażenia w wysokośći 500 zł  brutto.

 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2067  z późniejszymi zmianami):

  • obywatel polski, niekarany, o nieposzlakowanej opinii,
  • korzystający w pełni z praw publicznych,
  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczegól­nej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie in­fomacji niejawnych.

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej).

Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym. Wymagane dokumenty można składać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz we wszystkich komendach powiatowych i miejskich na terenie województwa zachodniopomorskiego ( z wyłączeniem Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie).

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji, adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Po­licji w Szczecinie,
  • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B),
  • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandy­dat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  • dowód osobisty oraz książeczkę wojskową, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową,

(składając kserokopie dokumentów kandydat do służby przedkłada do wglądu ich oryginały).

 

Kandydat zobowiązany jest okazać dowód osobisty na każdorazowe żądanie pracownika komórki ds. doboru.

Formularz kwestionariusza osobowego można pobrać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz na stronie internetowej www.policja.pl (praca /informator dla kandydatów/ dokumenty do pobrania).

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

 

INFORMACJA Z REGULAMINU MUSZTRY W POLICJI DOTYCZĄCA TATUAŻY

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie regulaminu musztry w Policji (Dz. Urz KGP poz. 18 z późn. zm.) umundurowanemu policjantowi zabrania się noszenia lub eksponowania elementów naruszających powagę munduru w szczególności widocznego tatuażu (rozdział I, pkt 2 ppkt 6). Posiadanie tatuażu nie dyskwalifikuje kandydatów do służby w Policji, jednakże podczas pełnienia służby policjant powinien zakrywać tatuaż.

Wyciąg z Regulaminu musztry w Policji:

Pkt 7 W przypadku gdy wygląd umundurowanego policjanta nie spełnia w ocenie przełożonego wymogów określonych w regulaminie, przełożony wydaje policjantowi polecenie niezwłocznego dostosowania wyglądu do określonych wymogów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie dopuszcza go do służby lub odsuwa od jej pełnienia.

Pkt 8 Odmowa wykonania polecenia, o którym mowa w pkt 7, stanowi przewinienie dyscyplinarne i jest podstawą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w rozumieniu przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów.

Pkt 9 Przełożony może uwzględnić odstępstwo od zasad określonych w pkt 2 ppkt 1, 4, 6 regulaminu w przypadkach podyktowanych charakterem służby lub względami bezpieczeństwa.”

 

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012r. poz. 432 z póżn.zm.).

 

Tekst powyższego rozporządzenia oraz informacje o postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Policji można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl).

 

Jednocześnie informujemy, że na stronie www.gazeta.policyjna.pl dostępne jest wydanie specjalne miesięcznika Komendanta Głównego Policji "Policja 997" pn. "Zostań policjantem", w którym przedstawiona została specyfika służby w Policji oraz różnorodność i wujątkowość pracy policjantów.

Metryczka

Data publikacji 09.01.2019
Data modyfikacji 20.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł. insp. Magdalena Miszczak
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski
Osoba modyfikująca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski

Nawigacja

do góry