Praca - służby mundurowe

PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY W POLICJI OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI PRZED UPŁYWEM 3 LAT OD DNIA ZWOLNIENIA Z TEJ SŁUŻBY

Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie

informuje,

że w 2022 roku na terenie województwa zachodniopomorskiego realizowane będą przyjęcia do służby w Policji o których mowa w art. 25 ust. 13 i 14 Ustawy o Policji Dz. U. z 2021 r., poz. 1882, 2333, 2447 i 2448 tj. osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia z tej służby, jeżeli podczas jej pełnienia uzyskały kwalifikacje zawodowe podstawowe.

 

            Przejęcia do służby w Policji na terenie województwa zachodniopomorskiego realizowane będą do:

 • komend miejskich / powiatowych Policji województwa zachodniopomorskiego
 • Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
 • Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie

           

Służbę w Policji może pełnić:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
 • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach
o ochronie informacji niejawnych.

 

Kandydat do służby w Policji powinien złożyć:

 • podanie o przyjęcie do służby,
 • kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji,
 • dokumenty stwierdzające wymagane wykształcenie,
 • dokumenty stwierdzające wymagane kwalifikacje zawodowe,
 • dokumenty zawierające dane o uprzednim zatrudnieniu, jeżeli podczas pełnienia służby
  w Policji uzyskał kwalifikacje zawodowe podstawowe.

 

Etapy postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów, o których mowa w art. 25 ust. 13 Ustawy o Policji:

 • złożenie wymaganych dokumentów
 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji,
 • sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym policyjnych zbiorach danych, prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym,
 • postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

Etapy postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów, o których mowa w art. 25 ust. 14 Ustawy o Policji:

 • złożenie dokumentów,
 • test wiedzy,
 • test sprawności fizycznej,
 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji,
 • sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym policyjnych zbiorach danych, prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym,
 • postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

            Dokumenty należy złożyć osobiście w komórkach kadrowych komend miejskich/ powiatowych Policji województwa zachodniopomorskiego oraz w Zespole Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
ul. Małopolska 47, pok. nr 2.

 

            Wymagane dokumenty można pobrać w miejscu składania dokumentów, a także ze strony internetowej KWP w Szczecinie www.zachodniopomorska.policja.gov.pl.

 

            Podstawę prawną procedury doboru do służby w Policji stanowią przepisy art. 25 Ustawy
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 2021 poz. 1882 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji z dnia 12 stycznia 2022 r., w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. 2022 poz. 109)

 

            Informacje o postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Policji można znaleźć na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie www.zachodniopomorska.policja.gov.pl

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu:

 • 47 78 12 000
 • 47 78 11 235
 • 47 78 11 253
 • 47 78 11 256
 • 47 78 11 261

Metryczka

Data publikacji : 15.07.2021
Data modyfikacji : 19.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł. insp. Magdalena Miszczak
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski
Osoba modyfikująca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski

Nawigacja

do góry