Praca - służby mundurowe

Kandydaci do służby w Policji w charakterze członka personelu lotniczego na stanowisko mechanika w Sekcji Lotnictwa Policji Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

KOMENDANT  WOJEWÓDZKI  POLICJI  W SZCZECINIE

informuje o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby w Policji
w  charakterze członka personelu lotniczego

na stanowisko mechanika

w Sekcji Lotnictwa Policji Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

 

 

LIMIT  – 1 osoba

 

1.      Służbę w Policji może pełnić:

 

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystający z pełni praw publicznych;
 • posiadający co najmniej  średnie  wykształcenie;
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

 

2.   Kandydat na mechanika lotniczego powinien posiadać:

 • licencję mechanika obsługi lub mechanika pokładowego, wydaną przez Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz dokumentację potwierdzającą przebieg dotychczasowej pracy w lotnictwie,

     

3.     Wymagane dokumenty:

 

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B);
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
 •  książeczka wojskowa zawierająca wpis potwierdzający odbycie zasadniczej służby wojskowej lub  przeniesienie do rezerwy

Formularz kwestionariusza osobowego można pobrać w Komendzie Wojewódzkiej Policji
w Szczecinie jak i komendach powiatowych (miejskich) Policji województwa zachodniopomorskiego, ze strony internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) lub strony internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie (www.zachodniopomorska.policja.gov.pl).

 

UWAGA: kandydaci do służby w Policji zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami  powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość

 

4.      Procedura kwalifikacyjna obejmuje:

 • złożenie podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu;
 • sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych
  w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby;
 • przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej;
 • przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, określonego w przepisach o ochronie  informacji niejawnych;
 • ustalenie przez rejonową komisję lekarską MSWiA zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w Policji.

 

5.      Preferowani będą kandydaci do służby w Policji posiadający:

 

 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
 • tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny;
 • wykształcenie średnie, średnie branżowe (ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania;
 • tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
 • prawo jazdy (każdej kategorii);
 • uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych;
 • dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2;
 • uprawnienia: ratownika wodnego, w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz do prowadzenia łodzi motorowej

6.      Miejsce składania dokumentów:

 

Komenda Wojewódzka  Policji w Szczecinie

Zespół Doboru i Rezerwy Kadrowej

Wydziału Kadr i Szkolenia

ul. Małopolska 47, pokój nr 2, Szczecin
w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 – 15:30

 

7.     Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można uzyskać:

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2021 poz. 1882 ze zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r.  w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r. poz. 432 ze zmianami).

Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

 

Metryczka

Data publikacji : 27.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Marek Macedoński Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Szczecinie

Nawigacja

do góry