Praca - służby mundurowe

Oferta studiów I stopnia o profilu praktycznym na kierunku Nauka o Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

2022/2023

OFERTA STUDIÓW I STOPNIA O PROFILU PRAKTYCZNYM NA KIERUNKU

NAUKA O POLICJI

W WYŻSZEJ SZKOLE POLICJI W SZCZYTNIE

2022/2023

Oświadczenie dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia w WSPOL w Szczytnie 2022_2023

Informacja na temat studiów:

 

            Studia I stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie adresowane są do osób, które wiążą swoje plany zawodowe ze służbą w Policji.

            Funkcjonariusze Policji przyjęci na pierwszy rok studiów otrzymają szansę rozwoju zawodowego, będą funkcjonować w instytucji cieszącej się zaufaniem społecznym.

            Studia trwają 4 lata i są prowadzone w formie stacjonarnej w Wyższej Szkole Policji
w Szczytnie. W trakcie pierwszego roku studiów studenci uzyskają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu szkolenia zawodowego podstawowego. Studenci będą realizować także praktyki zawodowe w jednostkach terenowych Policji.

            Absolwenci uzyskają umiejętności i stosowania w praktyce zdobytej wiedzy między innymi
z zakresu przepisów prawnych, nowych technologii informatycznych, taktyk i technik interwencji oraz technik kryminalistycznych, języków obcych.

            Absolwent studiów otrzyma tytuł zawodowy licencjata. Ponadto ukończenie studiów umożliwi absolwentowi przystąpienie do egzaminów oficerskiego, którego pozytywny wynik będzie  stanowił podstawę do mianowania go na pierwszy stopień oficerski w korpusie oficerów młodszych Policji.

            Absolwent studiów nabędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje do wykonywania zadań służbowych na specjalistycznych oraz samodzielnych stanowiskach służbowych, na niższych szczeblach kierowniczych oraz podstawowych stanowiskach zarządzania jednostkami Policji, a w perspektywie – na najwyższych stanowiskach kierowniczych w Policji.

            Liczba miejsc na studia: 120. Limit miejsc dla poszczególnych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji ustala Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w porozumieniu z Komendą Główną Policji proporcjonalnie do stanu etatowego danego garnizonu.

 

Wymagania wobec kandydata na studia nauka o Policji

 

Kandydatem na studia mogą być osoby, które:

 • przeszły pozytywnie dobór do służby w Policji, tj. zostało wobec tych osób zakończone postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji i zostały umieszczone na liście kandydatów do służby, zatwierdzonej przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego,
 • posiadają świadectwo maturalne,
 • wyraziły akces podjęcia studiów na tym kierunku (złożyły oświadczenie).

 

Etapy kwalifikacyjnego

 

I etap – dobór do służby w Policji

 1. Kandydat do służby w Policji przystępuje do procedury doboru zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2022 r., poz., 109).
 2. Kandydat po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji zostaje umieszczony na liście kandydatów do służby, zatwierdzonej przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego.

Zatwierdzenie listy kandydatów kończy postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do umieszczonego na niej kandydata do służby.

 1. Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji przekazuje do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wykaz zawierający dane kandydatów planowanych do przyjęcia do służby w Policji na dzień 19 września 2022 r., którzy złożyli oświadczenie dotyczące uczestniczenia w rekrutacji na studia na kierunku nauka o Policji w terminie do 19 września 2022 r.

 

II etap – rekrutacja na studia nauka o Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

Rekrutacja na studia nauka o Policji odbywa się zgodnie z uchwałą Nr 176/IV/2021 Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej prowadzenia na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku „nauka o Policji” w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w roku akademickim 2022/2023 ze zm.

 

Terminy rekrutacji zostały wskazane w tabeli nr 1. Harmonogramu rekrutacji na studia

 

 1. Do rekrutacji na studia nauka o Policji może przystąpić osoba, która:
 • rozpoczęła procedurę doboru do Policji lub znajduje się na liście kandydatów do służby w Policji zatwierdzonej przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego,
 • posiada świadectwo maturalne,
 • złożył oświadczenie woli dotyczące uczestniczenia w rekrutacji na studia.
 1. Kandydat na pierwszy rok studiów nauka o Policji, przystępuje do rekrutacji drogą elektroniczną poprzez rejestrację w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów(IRK)

https://irk.wspol.edu.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html

 1. Kandydat zakłada w IRK jedno, indywidualne konto, wypełniając formularz elektroniczny, w którym wskazuje wymagane dane. Zakładając konto w IRK kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym publikowania jego danych na listach rankingowych oraz na potrzeby dokumentowania przebiegu studiów. Dane przekazane z pośrednictwem IRK są automatycznie i ostatecznie zatwierdzane w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji na studia.
 2. Kandydat w IRK dokonuje:

oraz wnosi opłatę rekrutacyjną.

Wprowadzenie przez kandydata błędnych danych powoduje jego dyskwalifikację!!!!!!!

 1. Listy rankingowe kandydatów zakwalifikowanych na studia sporządza Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie i przekazuje komendom wojewódzkim (Stołecznej) Policji. Listy rankingowe sporządza się odrębnie dla poszczególnych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji.
  O kolejności przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów nauka o Policji w ramach limitów przyznanych komendom wojewódzkim (Stołecznej) Policji decyduje łączna liczba punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia na podstawie konkursu świadectw maturalnych (wyników egzaminu maturalnego). Kryteria decydujące
  o przyjęciu na studia I stopnia na kierunku nauka o Policji zawarte zostały w tabeli nr 2.
 2. W rekrutacji nie uwzględnia się punktów uzyskanych w procedurze doboru.
 3. Laureaci oraz finaliści „Olimpiady Policyjnej” organizowanej przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie będący kandydatami na studia nauka o Policji otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania w ramach konkursu świadectw.
 4. Laureaci oraz finaliści ogólnopolskich olimpiad stopnia centralnego, otrzymują maksymalne liczby punktów możliwych do uzyskania w zakresie przedmiotów uwzględnianych
  w procesie rekrutacji.
 5. Kandydaci, znajdujący się na listach rankingowych osób zakwalifikowanych na studia, sporządzonych przez Wyższa Szkołę Policji w Szczytnie oraz na zatwierdzonym przez komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji wykazie, składają do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie osobiście lub przez upoważnioną osobę komplet dokumentów (ankietę osobową, oświadczenie o podjęciu studiów, świadectwo maturalne, dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej).
 6. Osoby zakwalifikowane, które dostarczyły komplet dokumentów zostają przyjęte na studia nauka o Policji, w ramach limitów miejsc przyznanych komendom wojewódzkim (Stołecznej) Policji.

 

III etap – skierowanie na studia nauka o Policji

 1. Przyjęcie do służby w Policji (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji), w terminie określonym przez Komendanta Głównego Policji, na dzień  poprzedzający co najmniej dwutygodniowy termin rozpoczęcia studiów.
 2. Uzyskanie skierowania komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji a studia.
 3. Na studia nauka o Policji skierowane zostaną osoby, które uzyskały największą liczbę punktów, zgodnie z listami rankingowymi sporządzonymi przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie w ramach limitów miejsc przyznanych dla poszczególnych komend wojewódzkich ( Stołecznej) Policji. Listy rankingowe dla poszczególnych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji sporządza się według kolejności od najwyższej do najniższej liczby punktów.
 4. W przypadku rezygnacji kandydata, skierowana zostaje kolejna osoba z rezerwowych list rankingowych, poszczególnych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji. Po zakwalifikowaniu się do przyjęcia na studia z listy rezerwowej kandydat zobligowany jest uzyskać skierowanie na studia i złożyć wymagane dokumenty.
 5. W przypadku niewykorzystania przez komendę wojewódzką (Stołeczną) Policji przyznanego limitu miejsc, Komendant-Rektor może rozdysponować tan limit na pozostałe garnizony.

 

UWAGA!

Kandydaci, którzy w ramach przyznanego limitu dla komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji nie zostaną skierowani na te studia pomimo zakwalifikowania na nie, nie będą mogli uzyskać statusu studenta Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

 

 

Tabela nr 1. Harmonogram rekrutacji na studia

 

L.p.

Etap rekrutacji

Termin

1.

Rejestracja w systemie IRK

od 15 lipca do 2 września 2022 r.

2.

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej

od 15 lipca do 2 września 2022 r.

3.

Wstępne egzaminy* pisemny dla kandydatów, którzy posiadają:

 1. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.);
 2. świadectwo i inny dokument lub dyplom, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 4;
 3. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;
 4. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.;

8 września 2022 r.

4.

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych na studia (do kandydatów i jednostek)

do 20 września 2022

5.

Przesłanie list osób zakwalifikowanych do jednostek celem weryfikacji udzielonej zgody na podjęcie studiów

do 22 września 2022

6.

Złożenie kompletu dokumentów

do 25 września 2022

7.

Dobieranie kandydatów z list rezerwowych

do 27 września 2022

8.

Opublikowanie list kandydatów przyjętych na studia

(do kandydatów i jednostek)

29 września 2022 r.

*Egzamin wstępny tylko dla osób posiadających tzw, „maturę zagraniczną”

 

 

 

 

Tabela nr 2. Kryteria decydujące o przyjęciu na studia I stopnia na kierunku nauka o Policji

(łączna liczba punktów przeliczeniowych uzyskanych za każdy niżej wymienionych przedmiot)

 

% punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty do wyboru

(dokonać wyboru jednego z przedstawionych poniżej)

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny

1. Historia albo

2. Geografia albo

3. Matematyka albo

4. Wiedza o społeczeństwie albo

5. Fizyka albo

6. Chemia albo

7. Biologia

oceny uzyskane z przedmiotów w części pisemnej i ustnej egzaminu dojrzałości

występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

1. Historia albo wiedza o społeczeństwie

2. Geografia albo matematyka

3. Fizyka albo chemia

4. Biologia

5. Język polski albo język obcy nowożytny

 

Metryczka

Data publikacji : 23.03.2022
Data modyfikacji : 23.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski
Osoba modyfikująca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski

Nawigacja

do góry