Praca - służby mundurowe

PROCEDURA REKRUTACYJNA DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W CENTRALNYM BIURZE ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI

Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości ogłasza Rozpoczęcie Procedury Rekrutacyjnej kandydatów do służby w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości oraz w komórkach organizacyjnych funkcjonujących na obszarze działania Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej dostępne są:

 

 • na stronie internetowej CBZC:

http://cbzc.policja.gov.pl/bzc/rekrutacja/dobor-do-sluzby-w-cbzc/74,Praca-i-sluzba-w-CBZC.html

 

 • w siedzibie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości

ul. Puławska 148/150, Warszawa

tel. 47 721-52-37, 47 721-52-99

adres e-mail: dobor@cbzc.policja.gov.pl

 

 • w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

pod numerem telefonu 47 78 11 253

 

 

 

Służbę w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprze4stępczości może pełnić kandydat, który:

 

 • posiada polskie obywatelstwo,
 • posiada nieposzlakowaną opinię,
 • nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej, jeżeli podlega kwalifikacji wojskowej.

 

 

Dokumenty, które należy złożyć:

 

 • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu podczas składania dokumentów),
 • książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (do wglądu),
 • Ankietę Bezpieczeństwa Osobowego – wypełniony dokument kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

 

 

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

 

 1. złożenie wskazanych wyżej dokumentów,
 2. test wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki i języka obcego,
 3. badanie psychologiczne,
 4. badanie psychofizjologiczne,
 5. rozmowa kwalifikacyjna,
 6. ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji,
 7. sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach danych, prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w Policji,
 8. postępowanie sprawdzające, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

Postępowanie kwalifikacyjne nie zawiera testu sprawności fizycznej oraz testu wiedzy ogólnej.

 

 

 

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  12 stycznia 2022 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów  ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. 2022r., poz. 109).

 

 

Przyjęcia do komórek organizacyjnych w CBZC uzależnione będą od potrzeb kadrowych.

 

 

W przypadku chęci zmiany miejsca pełnienia służby, decyzję każdorazowo podejmuje przełożony właściwy w sprawach osobowych, określony w art. 32 i art. 36 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2021 r., poz. 1882 z późn. zm.) uwzględniając sytuację osobistą funkcjonariusza oraz stan wakatów w poszczególnych komórkach organizacyjnych CBZC.

Metryczka

Data publikacji : 07.11.2022
Data modyfikacji : 13.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski
Osoba modyfikująca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski

Nawigacja

do góry