Przyjmowanie i załatwianie spraw

Informacja o załatwianiu spraw odn. cudzoziemców. Konsekwencji przebywania cudzoziemców na terytorium RP naruszających obowiązujących przepisy.

 

Zespół do spraw cudzoziemców realizuje ustawowe zadania Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie w zakresie:

 1. Przygotowywania informacji o cudzoziemcach dla potrzeb postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, dotyczących legalizacji pobytu w zakresie:

 • udzielenia zezwolenia cudzoziemcowi na zamieszkanie na czas oznaczony,

 • udzielenie zezwolenia na osiedlenie się lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

 • nabycie obywatelstwa polskiego,

 • zarejestrowania pobytu członka państw Unii Europejskiej,

 • udzielenia wizy repatriacji.

Wszelkie formularze i informacje dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemca na terytorium RP dostępne są na stronie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie www.bip.szczecin.uw.gov.pl

 1. Komendant Wojewódzki Policji udziela informacji o cudzoziemcu ubiegającym się o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony i osiedlenie się oraz zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego oraz członka państw Unii Europejskiej uwzględniając przede wszystkim okoliczności czy pobyt cudzoziemca na terytorium RP nie będzie stanowił zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 2. Opracowywania dokumentów dotyczących cudzoziemców zatrzymanych przez jednostki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz przygotowywaniu wniosków do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie o wydalenie tych cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Przygotowywaniu wniosków do Sądów Rejonowych o przedłużenie okresu pobytu w aresztach w celu wydalenia.

 4. Nadzór nad postępowaniami administracyjnymi w sprawach dotyczących wydania decyzji w imieniu komendantów Miejskich i Powiatowych Policji woj. zachodniopomorskiego o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wobec cudzoziemców zatrzymanych przez określone komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

 5. Opracowywaniu i przygotowywaniu wniosków do Wojewody Zachodniopomorskiego o udzielenie zgody dla cudzoziemców na pobyt tolerowany lub jej cofnięcie.

 6. Nadzór, realizacja i współdziałanie z jednostkami Policji woj. zachodniopomorskiego w ramach kontroli legalności pobytu i zatrudnia cudzoziemców.

 7. Współpraca w zakresie kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP z Pomorskim i Morskim Oddziałem Straży Granicznej.

 8. Opracowywaniu i uaktualnianiu zasad postępowania wobec cudzoziemców naruszających obowiązujący porządek prawny na potrzeby jednostek organizacyjnych Policji.

 9. Prowadzeniu szkoleń dla funkcjonariuszy jednostek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z zakresu obowiązujących przepisów o cudzoziemcach.Zespół realizuje zadania ustawowe w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie wynikające z następujących aktów prawnych:

 1. Ustawa z dnia 13-06-2003 roku o cudzoziemcach (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 234 , poz. 1694).

 2. Ustawa z dnia 13.06.2003 roku o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695).

 3. Ustawa z dnia 14-07-2006 roku o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043).

 4. Ustawa o obywatelstwie polskim, z dnia 15 lutego 1962 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353 ze zmianami)

 5. Ustawa o repatriacji, z dnia 09 listopada 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1118)

 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12.08.2003 roku w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli legalności pobytu Cudzoziemców na terytorium RP (Dz. U. z 2003 r. Nr 146, poz. 1426).


KONSEKWENCJE PRZEBYWANIA CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RP NARUSZAJĄCYCH OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY


Wobec cudzoziemca można wydać decyzję zobowiązującą go do opuszczenia terytorium RP w terminie do 7 dni, którą wydaje komendant wojewódzki Policji, komendant powiatowy (miejski) Policji jeżeli:


 1. przebywa na tym terytorium bez wymaganej wizy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony i zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE;

 2. wykonywał pracę niezgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy albo podjął działalność gospodarczą niezgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie w Rzeczypospolitej Polskiej;

 3. nie posiada środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie może wskazać wiarygodnych źródeł ich uzyskania;


Naruszenie ww. przepisów powoduje, iż wobec cudzoziemca można wydać również decyzję o wydaleniu z terytorium RP, podobnie jak w przypadku nie zastosowania się przez niego do decyzji zobowiązującej do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Decyzje o wydaleniu wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca lub miejsce ujawnienia faktu albo zdarzenia będącego podstawą do wystąpienia z wnioskiem o wydalenie cudzoziemca.

Wydanie decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium RP w terminie 7 dni skutkuje zakazem wjazdu do Polski przez okres 1 roku od daty wystawienia decyzji.

Wojewoda, na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, może także wydać decyzję o wydaleniu cudzoziemca gdy:

 1. przebywa na tym terytorium bez wymaganej wizy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony i zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE;

 2. wykonywał pracę niezgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy albo podjął działalność gospodarczą niezgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie w Rzeczypospolitej Polskiej;

 3. nie posiada środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie może wskazać wiarygodnych źródeł ich uzyskania;

 4. jego dane są wpisane do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, jeżeli wjazd cudzoziemca na to terytorium nastąpi w okresie obowiązywania wpisu;

 5. jego dalszy pobyt stanowiłby zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego albo naruszałby interes Rzeczypospolitej Polskiej;

 6. niezgodnie z przepisami przekroczył lub usiłował przekroczyć granicę;

 7. dobrowolnie nie opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie określonym w decyzji:

- zobowiązaniu do opuszczenia tego terytorium,

- o odmowie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,

- o cofnięciu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony;

 1. nie wywiązuje się ze zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa;

 2. zakończył odbywanie kary pozbawienia wolności orzeczonej w Rzeczypospolitej Polskiej za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 3. został skazany w Rzeczpospolitej Polskiej prawomocnym orzeczeniem na karę pozbawienia wolności podlegającą wykonaniu i istnieją podstawy do przeprowadzenia postępowania o przekazanie go za granicę, w celu wykonania orzeczonej wobec niego kary;

Wyjazd cudzoziemca w związku z wydaniem decyzji o wydaleniu z terytorium RP skutkuje zakazem wjazdu do Polski przez okres 3 lub 5 lat (3 lata - wyjazd na własny koszt, 5 lat - wydalenie na koszt Skarbu Państwa) .

KONTROLA LEGALNOŚCI POBYTU CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RP

Policja jest jednym z organów uprawnionym do kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP. Kontrola polega na wezwaniu cudzoziemca do okazania:

 • dokumentu podróży,

 • wiz,

 • kart pobytu,

 • zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony,

 • zezwoleń na osiedlenie się,

 • zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnoty Europejskiej;

 • polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca,

 • tymczasowych polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca,

 • tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca,

 • dokumentów podróży przewidzianych w Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, sporządzonej w Genewie,

 • zezwoleń na pracę na terytorium RP w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,

 • zaproszenia,

 • dokumentu potwierdzającego rezerwację i opłacenie w RP zakwaterowania i wyżywienia,

 • waluty polskiej lub zagranicznych środków płatniczych, które mogą być w RP legalnie wymienione, niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu na terytorium RP

 • czeku podróżnego lub karty kredytowej,

 • zaświadczenia o posiadaniu środków płatniczych w banku mającym siedzibę na terytorium RP,

 • dokumentu potwierdzającego przyznanie stypendium,

 • dokumentu potwierdzającego pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium RP.


Wyniki kontroli wykorzystuje się do stwierdzenia legalności pobytu lub ewentualnego formułowania wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego o zobowiązanie do opuszczenia terytorium RP lub o wydalenie cudzoziemca.

Wydział realizuje ponadto inne zadania służbowe zlecone przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie oraz przez inne uprawnione organy, a także zadania wynikające z porozumień zawartych z innymi podmiotami.


Metryczka

Data publikacji 13.07.2007
Data modyfikacji 13.07.2007
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Postępowań Administracyjnych
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Wróbel Wydział Komunikacji Społecznej

Nawigacja

do góry