Przyjmowanie i załatwianie spraw - Przyjmowanie i załatwianie spraw - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Podstawowym aktem prawnym regulującym sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie za prowadzenie kancelarii ogólnej odpowiedzialny jest Wydział Komunikacji Społecznej.

Sekretariat Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Szczecinie

ul. Małopolska 47, 70 -515 Szczecin

Tel: 47 78 11 525 lub 47 78 11 408

Fax: 47 78 11 412

e-mail: wks@sc.policja.gov.pl

 

Pisma, w tym skargi i wnioski, kierowane w sprawach należących zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową do zakresu działania Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie można:

  • składać osobiście w siedzibie przy ul. Małopolska 47 w Szczecinie, w sekretariacie Wydziału Komunikacji Społecznej KWP
    w Szczecinie, pokój nr 136 – w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30;

  • przesyłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie;

  • przesyłać pocztą elektroniczną na adres email: biuroprasowe@sc.policja.gov.pl;

  • przesyłać faksem pod numer 47 78 15 119;

  • przekazać dokument poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej: ePUAP - /0xp956flt4/skrytka (W celu złożenia wniosku, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne).

 

Przesyłki listowe i paczki, przekazywane za pośrednictwem firm kurierskich, instytucji, przedsiębiorstw oraz obywateli, adresowane do jednostek Policji i komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie wpływające po godzinach pracy i w dni wolne przyjmuje portier, pełniący dyżur w obiekcie w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 47.

 

Sprawy wpływające do kancelarii ogólnej są przekazywane do właściwych wydziałów zgodnie z odpowiedzialnością merytoryczną, określoną w Regulaminie Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Wszystkie sprawy wpływające do Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie załatwiane są zgodnie z art. 35 kpa - bez zbędnej zwłoki, z zachowaniem określonych terminów oraz w oparciu o procedury wynikające z innych obowiązujących przepisów.

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie wskazanym przepisami informuje się stronę podając przyczyny zwłoki
i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Szczegółowe zasady, tryb i sposób postępowania z dokumentami jawnymi określa decyzja nr 166/15 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania z dokumentami jawnymi w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie i jednostkach organizacyjnych Policji województwa zachodniopomorskiego.

Metryczka

Data publikacji 14.03.2007
Data modyfikacji 22.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Iwaniewicz
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Iwaniewicz KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Iwaniewicz

Nawigacja

do góry