Szczegóły ogłoszeń

dostawa energii elektrycznej na potrzeby jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego KWP w Szczecinie

 wynik

 ogłoszenie o sprostowaniu numeru konta na które nalezy wpłacać wadium

  treść zapytań i odpowiedzi, poprawny numer rachunku bankowego - 4

 treści zapytań, odpowiedzi i modyfikacje - 3

 treść zapytań, odpowiedzi i modyfikacje  - 2

  treść zapytań, odpowiedzi i modyfikacje

 informacja o przekazaniu ogłoszenia o zamówieniau Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspolnot Europejskichm w dniu 19.07.2011 r.

 ogłoszenie

 siwz wraz z załącznikami nr 1, 2

 załącznik nr 3 do siwz - wykaz obiektów służbowych KWP w Szczecinie

 załącznik nr 4 - wzór umowy

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 6,33 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 6,33 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru

Metryczka

Data publikacji : 19.07.2011
Data modyfikacji : 01.09.2011
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry