Szczegóły ogłoszeń

Dostawa odczynników i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań na potrzeby pracowni biologii, chemii, mechanoskopii, daktyloskopii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie

  unieważnienie części I postępowania

 rozstrzygnięcie części II postępowania

 rozstrzygnięcie części III postępowania

 rozstrzygnięcie części IV postępowania

 unieważnienie części V i VI postępowania

-------------------------------------------------------------------------

 pytania nr 2 wraz z wyjaśnieniem

 pytanie nr 1 wraz z wyjaśnieniem oraz modyfikacją siwz

 poprawione załaczniki do siwz nr 3.1 i 3.6

 ------------------------------------------------------------------------

 ogłoszenie BZP

 siwz oraz załączniki nr 1 i 2

 kalkulacja cenowa - zał.aczniki nr od 3.1 do 3.6

 wzór umowy - załącznik nr 4

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 4,17 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 4,17 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru

Metryczka

Data publikacji : 09.08.2011
Data modyfikacji : 29.08.2011
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry