Szczegóły ogłoszeń

Budowa połączenia światłowodowego w relacji: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie ul. Firlika 9/14 – Urząd Wojewódzki w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4

 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 ogłoszenie

 siwz, zał. nr 1, 2

 zał. nr 3 -  wykaz prac podobnych

 zał. nr 4 - wykaz osób 

 zał. nr 5 - oświadczenie

 zał. nr 6 - wzór umowy

 zał. nr 7 - projekt wykonawczy z przedmiarem

 zał. nr 8 - projekt budowlany

 zał. nr 9 - STWiORB

 SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 21,45 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 21,45 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

 

Metryczka

Data publikacji : 07.10.2011
Data modyfikacji : 26.10.2011
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry