Szczegóły ogłoszeń

Wykonywanie okresowych przeglądów, konserwacji oraz napraw urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych pozostających w użytkowaniu komórek organizacyjnych i jednostek terenowych KWP w Szczecinie

 rozstrzygnięcie postępowania

________________________________________________________________________

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przedłużenie terminu składania ofert do dnia 07.11.2011r.

 pytanie do siwz nr 1 wraz z wyjasnieniem

 zmieniony wzór wykazu osób - zal do siwz nr 5

 --------------------------------------------------------------

 ogloszenie UZP

 siwz oraz zalacznik nr 1 i 2

 kalkulacja cenowa - zal do siwz nr 3

 wzór wykazu usług podobnych - zal do siwz nr 4

 wzór wykazu osob - zal do siwz nr 5

 wzór umowy - zal do siwz nr 6

 wzór zlecenia wykonania usługi - zal do umowy nr 2

 wzor protokołu wykonania usługi - zal do umowy nr 3

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 6,33 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 6,33 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru

Metryczka

Data publikacji : 25.10.2011
Data modyfikacji : 07.11.2011
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry