Szczegóły ogłoszeń

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, w jednostkach Policji województwa zachodniopomorskiego

 rozstrzygnięcie postępownia w 21 zadaniach.

------------------------------------------------------------------------

 sprostowanie omyłki pisarskiej w siwz

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przedłużenie terminu składania ofert na dzień 22.11.2011r.

 pełna treść 3 wniosków o wyjaśnienie siwz

 wyjaśnienia zamawiającego

 zmodyfikowany załącznik do siwz nr 1

 ---------------------------------------------------------------------------

 ogłoszenie BZP

 siwz oraz załacznik nr 1 i 2

 zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia - załacznik nr 3

 wagi oraz punktacja w zakresie każdego zadania - załacznik nr 4

 istotne postanowienia umowy - załacznik nr 5

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 6,10 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 6,10 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru

Metryczka

Data publikacji : 10.11.2011
Data modyfikacji : 01.12.2011
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry