Szczegóły ogłoszeń

Dostawa olejów silnikowych i smarnych, smarów, płynów eksploatacyjnych, płynów do spryskiwaczy oraz środków czyszczących do pojazdów samochodowych, motocykli i łodzi

unieważnienie postepowania

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  

 poprawiony formularz kalkulacji cenowej - oleje załącznik nr 3

 odpowiedzi na wnioski i zapytania wykonawców oraz informacja o przedłużeniu terminu składana ofert do dnia 02.12.2011r.

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenie

 przedłużenie terminu składania ofert do dnia 30.11.2011r.

 treść wniosków i zapytań wykonawców

----------------------------------------------------------------------------

 sprostowanie omyłki pisarskiej

 ----------------------------------------------------------------------------

 ogłoszenie

 siwz wraz z załącznikami nr 1 i 2

 formularz kalkukacji cenowej - oleje załącznik nr 3

 formularz kalkukacji cenowej - samochodowe środki czystości załącznik nr 4

 wzór umowy załącznik nr 5

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty  3,93uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 3,93 plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru

Metryczka

Data publikacji : 16.11.2011
Data modyfikacji : 08.12.2011
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry