Szczegóły ogłoszeń

Zakup i dostawa wraz z instalacją chromatografu gazowego (model dwukanałowy) wyposażonego w kwadrupolowy detektor masowy oraz detektor płomieniowo-jonizacyjny na potrzeby Pracowni Chemii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie

 rozstrzygnięcie postępowania

-----------------------------------------------------------------

 pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami zamawiającego

 -------------------------------------------------------------

 ogłoszenie BZP

 siwz oraz zalaczniki nr 1 i 2

 specyfikacja chromatografu - załącznik do siwz nr 3

 wzór umowy - załącznik do siwz nr 4

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,20 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 3,20 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru

Metryczka

Data publikacji : 24.11.2011
Data modyfikacji : 02.12.2011
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry