Szczegóły ogłoszeń

Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla jednostek Policji woj. zachodniopomorskiego.

rozstrzygniecie postępowania

-----------------------------------------------------------------------------------

treść zapytań wraz z wyjaśnieniami orazi modyfikacja siwz

poprawiony załącznik do siwz nr 3 - wzór formularza kalkulacji cenowej

--------------------------------------------------------------------------------

treść zapytań wraz z wyjasnieniami

---------------------------------------------------------------------------------

treść opublikowanego w dniu 20.01.2012r. ogłoszenia

siwz wraz z załącznikami nr 1, 2 i 3

załącznik do siwz nr 4

załącznik do siwz nr 5

załącznik do siwz nr 6

 

 informacja o przekazaniu ogłoszenia o zamówieniu do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 17.01.2012r.

 

Warunki i sposób płatności: SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej BIP Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie: http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.plbezpłatnie.

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 5,10 PLN uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie Zamawiającego czynnej w godz. 11:00–14:00,

3) drogą pocztową, po dostarczeniu Zamawiającemu wniosku o przesłanie SIWZ zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u Wykonawcy,

b) oświadczenie Wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia SIWZ na kwotę 5,10 PLN plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada SIWZ wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 17.01.2012
Data modyfikacji : 02.03.2012
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry