Szczegóły ogłoszeń

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Komisariatu Policji Szczecin Dąbie, ul. Pomorska 15, zagospodarowanie terenu, budowa myjni samochodów osobowych, zewnętrznego odcinka instalacji elektrycznej, kanalizacji deszczowej – IV etap

rozstrzygnięcie

zestawienia stolarki

pytania wraz z odpowiedziami

ogłoszenie

specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1 i 2

wykaz prac podobnych - załącznik nr 3

wykaz osób - załącznik nr 4

wzór umowy - załącznik nr 5

Przedmiary branża: budowlana, elektryczna, sanitarna

Projekt branża budowlana + STWOiR

Projekt branża elektryczna + STWOiR

Projekt branża sanitarna + STWOiR

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty100,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 100,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 13.04.2012
Data modyfikacji : 21.05.2012
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry