Szczegóły ogłoszeń

Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych oraz w Policyjnej Izbie Dziecka w jednostkach terenowych Policji woj. zachodniopomorskiego.

rozstrzygnięcie postęppowania w częściach 7, 9, 12.

---------------------------------------------------------------------------------

unieważnienie postępowania w częściach nr:  1-6, 8, 10-11, 13-22

-----------------------------------------------------------------------------------

modyfikacja treści siwz wraz z przedłużeniem terminu do składania ofert na dzień 30.07.2012r.

zmodyfikowany w części 12 oraz 22 formularz kalkulacji cenowej - załacznik do siwz nr 3

-------------------------------------------------------------------------------------

ogłoszenie BZP

siwz oraz załaczniki nr 1 i 2

kalkulacja cenowa - załacznik do siwz nr 3

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załacznik do siwz nr 4

wzór umowy - załacznik do siwz nr 5a

wzór umowy - załacznik do siwz nr 5b

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 4,80 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 4,80 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 19.07.2012
Data modyfikacji : 02.08.2012
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry