Szczegóły ogłoszeń

Przebudowa i modernizacja obiektów wraz z infrastrukturą techniczną, II Komisariatu Policji w Koszalinie przy ul. Krakusa i Wandy 11

rozstrzygnięce

pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami

ogłoszenie

specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2 i 3

wykaz prac podobnych załącznik nr 4

wykaz osób  załącznik nr 5

wzór umowy załacznik 6

Projekty budowlane Specyfikacje techniczne (STWOiR) - branża budowlana

Projekty budowlane, Specyfikacje techniczne (STWOiR) - branża elektryczna

Przedmiary, kosztorysy nakładcze - branża budowlana i elektryczna

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 50,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 50,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 13.09.2012
Data modyfikacji : 01.10.2012
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry