Szczegóły ogłoszeń

Budowa przyłącza światłowodowego w relacji: budynek Komendy Powiatowej Policji w Wałczu przy ul. Kościuszki 33 do budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wałczu ul. 12 Lutego 20

rozstrzygnięcie postępowania

------------------------------------------------------------------------------------

  sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w siwz

----------------------------------------------------------------------------------------

ogłoszenie BZP

siwz oraz załączniki nr 1,2,3

przedmiar robót - zalącznik do siwz nr 4

projekt budowlano- wykonawczy - załacznik do siwz nr 5

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik do siwz nr 6

wykaz robót - załacznik do siwz nr 7

wykaz osób - załacznik do siwz nr 8

wzór umowy - załacznik do siwz nr 9

projekt wykonawczy - załacznik do siwz nr 10

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 25,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 25,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 19.09.2012
Data modyfikacji : 08.10.2012
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry