Szczegóły ogłoszeń

Wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności funkcjonalności budynków i elementów zagospodarowania Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim poprzez integrację pełnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29”

rozstrzygnięcie

treść zapytań wraz z wyjaśnieniami z dnia 31.10.2012r.

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 25.10.2012 r.

 treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i modyfikacją oraz załącznikami

załącznik nr 10 Projekt budowalny jest dostępny pod następującym adesem: http://212.14.63.211/stargard/index.html

 

 treść modyfikacji siwz wraz z załącznikami z dnia 22.10.2012 r.

BRANŻA ELEKTRYCZNA modyfikacja z dnia 22.10.2012 r.

 8.1.9

 8.3

treść zapytań wraz z wyjaśnieniami  z dnia 19.10.2012r.

Załącznik do odpowiedzi z dnia 19.10.2012r.

treść zapytań wraz z wyjaśnieniami z dnia 18.10.2012r.

Załącznik do odpowiedzi z dnia 18.10.2012r.  - kolorystyka

treść zapytań wraz z wyjaśnieniami z dnia 17.10.2012r.

załącznik do odpowiedzi z dnia 17.10.2012r.

 treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz załącznikami nr 1,2,3,4 z dnia 16.10.2012 r.

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 16.10.2012 r.

 treść modyfikacji siwz wraz z załącznikami oraz zmianą terminu składania i otwarcia ofert z dnia 16.10.2012 r.

Załączniki

BRANŻA BUDOWLANA modyfikacja z dnia 16.10.2012 r.

 7.1.1.a

 7.1.2.c

 7.1.3

 7.1.4

 7.1.5

 7.1.7

 7.1.8

BRANŻA ELEKTRYCZNA modyfikacja z dnia 16.10.2012 r.

 8.1.2.a

 8.1.2.b

 8.1.2.c

 8.1.2.d

 8.1.3

 8.1.4

 8.1.5

 8.1.8

 8.1.10

 8.1.11

 8.1.13

 8.3

BRANŻA SANITARNA modyfikacja z dnia 16.10.2012 r.

 9.1.1

 9.1.2.a

 9.1.2.b

 9.1.2.c

 9.1.2.d

 9.1.2.e

 9.1.2.f

 9.1.3.a

 9.1.3.b

 9.2

 9.3

 zał. nr 3 do odpowiedzi z dn. 09.10.2012 r.

 

 

treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikacją siwz z dnia 12.10.2012 r.

 treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikacją siwz z dnia 09.10.2012 r.

 informacja o wniesieniu odwołania w dniu 05.10.2012 r. wraz z kopią odwołania

 

W związku z omyłkowym zamieszczeniem załącznika nr 7.2 Zamawiający przekazuje jego aktulaną wersję

  7.2

 

informacja o przekazaniu ogłoszenia do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 21.09.2012r.

 ogłoszenie o zamówieniu 2012/S 185-303953 z dnia 26.09.2012 r.

 siwz wraz z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5

 wzór umowy wraz z załącznikami do umowy - załącznik nr 6

 

BRANŻA BUDOWLANA

Projekt załącznik nr 7.1

1. Architektura – projekt wykonawczy – budynek główny : 7.1.1.a, b, c, d

  7.1.1.a

  7.1.1.b

  7.1.1.c

  7.1.1.d

2. Budynek  główny projekt wykonawczy – konstrukcja: 7.1.2.a, b, c

  7.1.2.a

  7.1.2.b

  7.1.2.c

3. Architektura – budynki towarzyszące: 7.1.3

  7.1.3

4. Budynki towarzyszące – konstrukcja: 7.1.4

  7.1.4

5. Maszt 18 m: 7.1.5

  7.1.5

6. Zagospodarowanie terenu - projekt: 7.1.6

  7.1.6

7. Drogi wewnętrzne i zjazdy: 7.1.7

  7.1.7

8. Ogrodzenie – projekt: 7.1.8

  7.1.8

 

Kosztorysy nakładcze – roboty budowlane załącznik nr 7.2

  7.2

STWiOR załącznik nr 7.3

  7.3

 

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Projekt załącznik nr 8.1:

1. Projekt p-poż: 8.1.1

  8.1.1

2. Projekt Bud. Główny inst. elektr. + sieci NN: 8.1.2.a, b, c, d

  8.1.2.a

  8.1.2.b

  8.1.2.c

  8.1.2.d

3. Projekt instalacji multimedialnej: 8.1.3

  8.1.3

4. Projekt instalacji przywoławczej: 8.1.4

  8.1.4

5. Projekt instalacji rozgłaszania: 8.1.5

  8.1.5

6. Projekt kabli teletech: 8.1.6

  8.1.6

7. Projekt kanalizacji teletech: 8.1.7

  8.1.7

8. Projekt siec okabl. strukt. – elektr. : 8.1.8

  8.1.8

9. Projekt sieć strukturalna – logika: 8.1.9

  8.1.9

10. Projekt SSWiN+SKD: 8.1.10

  8.1.10

11. Projekt TV dozorowanej: 8.1.11

  8.1.11

12. Projekt Węzeł cieplny: 8.1.12

  8.1.12

13. Projekt gaszenie gazem: 8.1.13

  8.1.13

 

Kosztorysy nakładcze: załącznik nr 8.2

1. Kosztorysy nakładcze PDF: 8.2.1

  8.2.1

2. Kosztorysy nakładcze ath: 8.2.2

  8.2.2

 

STWiOR zał. nr 8.3

  8.3

 

 BRANŻA SANITARNA

Projekt załącznik nr 9:

1. Budynek towarzyszący: 9.1.1

   9.1.1

2. Budynek główny: 9.1.2.a, b, c, d, e, f

  9.1.2.a

  9.1.2.b

  9.1.2.c

  9.1.2.d

  9.1.2.e

  9.1.2.f

 

3. Roboty zewnętrzne: 9.1.3

9.1.3 a

9.1.3 b

Kosztorysy nakładcze: zał. nr 9.2

  9.2

 

STWiOR: zał. nr 9.3

   9.3

 

 

SIWZ można uzyskać:

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 1 800,00 PLN uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibiezamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzeniasiwz na kwotę 1 800,00 PLN plus koszty przesyłki w wysokości 150,00 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz zrachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 21.09.2012
Data modyfikacji : 27.11.2012
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry