Szczegóły ogłoszeń

Budowa przyłącza światłowodowego w relacji: budynek Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim ul. Bogusława IV 21 do budynku Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szcz ul. Warszawska 29–tymczasowa siedziba KPP w Stargardzie Szcz ul

rozstrzygnięcie postępowania

----------------------------------------------------------------------

pytanie do siwz wraz z wyjaśnieniem

--------------------------------------------------------------------

ogłoszenie BZP

siwz oraz załaczniki nr 1, 2, 3

Projekt budowlany - załącznik do siwz nr 4.

Projekt wykonawczy - załącznik do siwz nr 5

Projekt techniczny - załącznik do siwz nr 6.

Przedmiar robót - załącznik do siwz nr 7.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik do siwz nr 8.

Wzór umowy –  załącznik do siwz nr 9.

Wykaz prac podobnych – załącznik do siwz nr 10.

Wykaz osób – załącznik do siwz nr 11.

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 25,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 25,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 28.09.2012
Data modyfikacji : 16.10.2012
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry