Dostawa łodzi hybrydowej wraz z wyposażeniem - Szczegóły ogłoszeń - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Szczegóły ogłoszeń

Dostawa łodzi hybrydowej wraz z wyposażeniem

informacja o unieważnieniu

pytanie do siwz wraz z wyjaśnieniami

  pytanie do siwz wraz z wyjaśnieniami

pytanie do siwz wraz z wyjaśnieniami

ogłoszenie

specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2,3 i 4

wzór umowy - załącznik nr 5

Wymagania techniczno - eksploatacyjne dla łodzi motorowej  hybrydowej - załącznik 6

Opis wymagań funkcjonalno-technicznych dla radiotelefonu przewoźnego - załącznik 7

Opis wymagań technicznych dla skafanndra suchego - załącznik nr 8

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,93 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 3,93 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 04.10.2012
Data modyfikacji : 12.10.2012
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry