Szczegóły ogłoszeń

Budowa telekomunikacyjnych linii kablowych od Komendy Powiatowej Policji przy ul. Kilińskiego do budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Stacji Powiatowej Pogotowia Ratunkowego przy ul Żurawiej w Kołobrzegu

rozstrzygnięcie postepowania

------------------------------------------------------------------------------

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP

pytania do siwz wraz z wyjaśnieniami, modyfikacją siwz oraz przedłużeniem terminu składania ofert oraz wadium na dziń 26.10.2012r.

zmodyfikowany projekt budowlany - załacznik do siwz nr 4

zmodyfikowany projekt wykonawczy - załacznik do siwz nr 5

zmodyfikowany kosztorys ofertowey - załącznik do siwz nr 6

----------------------------------------------------------------

Ogłoszenie BZP

Siwz oraz załączniki nr 1, 2, 3
Projekt budowlany - załącznik do siwz nr 4.
Projekt wykonawczy - załącznik do siwz nr 5.
Kosztorys ofertowy  -  załącznik dosiwz nr 6.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik do siwz nr 7.
Wykaz prac podobnych – załącznik do siwz nr 8
Wzór umowy –  załącznik do siwz nr 9.
Wykaz osób – załącznik do siwznr 10.
Projekt techniczny – załącznik do siwz nr 11

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 25,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 25,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 08.10.2012
Data modyfikacji : 26.10.2012
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry