Szczegóły ogłoszeń

Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia kwaterunkowego odznaczającego się wysoką wytrzymałością i estetyką wraz z montażem i ustawieniem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu dostawy

 

 

rozstrzygnięcie cz. I, III

 

unieważnienie cz. II, IV

 

treść zapytań wraz z wyjaśnieniami z dnia 09.04.2013 r.

 

treść zapytań wraz z wyjaśnieniami z dnia 05.04.2013 r.

 

treść zapytań wraz z wyjaśnieniami z dnia 04.04.2013 r.

 

 treść modyfikacji siwz wraz z załącznikami nr 6.1, 6.3, 8.1, 8.3 do siwz z dnia 20.03.2013 r.

 

 sprostowanie z dnia 18.03.0213 r. 

 

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13.03.2013 r.

 treść modyfikacji siwz wraz z załącznikami nr 6.1 oraz 8.1 do siwz z dnia 13.03.2013 r.

 

 

 informacja o przekazaniu ogłoszenia o zamówieniu do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 ogłoszenie o zamówieniu

 siwz wraz z zał. nr 1, 2, 3, 4, 5

 formularz kalkulacji cenowej zał. nr 6.1-6.4

 opis przedmiotu zamówienia zał. nr 7.1-7.4

 harmonogram czasowo-asortymentowo-ilościowy zał. nr 8.1-8.4

 wzór umowy zał. nr 9.1-9.4

 

 

SIWZ można uzyskać :

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ - bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 15,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia

siwz na kwotę 15,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 zł, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 08.03.2013
Data modyfikacji : 30.04.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry