Szczegóły ogłoszeń

Dzierżawa łącza telekomunikacyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.

unieważnienie rozstrzygnięcia postępowania z dnia 07.06.2013r. - odmowa zawarcia umowy

-----------------------------------

rozstrzygnięcie postępowania

--------------------------------------------------------

2.pytanie do siwz wraz z wyjaśnieniem

1.pytanie do siwz wraz z wyjaśnieniem

----------------------------------------------------------------------

informacja o przekazaniu ogłoszenia do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 23.04.2013r.

----------------------------------------------------------------------

ogłoszenie o zmówieniu opublikowane w dniu 26.04.2013r.

  siwz oraz załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6.

wzór umowy - załącznik do siwz nr 7

------------------------------------------------------------------------

SIWZ można uzyskać :

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ - bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 4,50 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia

siwz na kwotę 4,50 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 zł, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 23.04.2013
Data modyfikacji : 07.06.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry