Szczegóły ogłoszeń

zakup i dostawa nowej siłowni telekomunikacyjnej z dwoma bateriami akumulatorów wraz z montażem i uruchomieniem oraz zakup i dostawa nowego analizatora stanu akumulatorów baterii stacjonarnych

- rozstrzygnięcie

- odpowiedź na pytania nr 1 i 2 z 13.05.2013r

- ogłoszenie

- siwz z załącznikami nr 1,2,3,4,5

- formularz kalkulacji cenowej - załącznik nr 6 do siwz

- wzór umowy - załącznik nr 7 do siwz

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 7.1 do siwz

- wymagania gwarancyjne i serwisowe - załącznik nr 7.2 do siwz

- zasady dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia - załącznik nr 7.3 do siwz

- wzór protokółu odbioru ilościowego - załącznik nr 7.4 do siwz

- wzór protokółu odbioru technicznego - załącznik nr 7.5 do siwz

- wzór protokółu odbioru wykonania szkolenia - załacznik nr 7.6 do siwz

- wzór protokółu odbioru projektu techniczno-instalacyjnych - załącznik nr 7.7 do siwz

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 8,25 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 8,25 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 10.05.2013
Data modyfikacji : 24.05.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry