Szczegóły ogłoszeń

Przebudowa sieci energetycznej nn 0,4 kV i oświetlenia na terenie KMP w Szczecinie, ul. Kaszubska 35A

Rozstrzygnięcie

pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianami siwz z dnia 14.06.2013r.

pytanie do siwz wraz z odpowiedzią z dnia 11.06.2013r.  - wyznaczenie wizji na dzień 12.06.2013r. godz. 10.00

ogłoszenie o zamówieniu

specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2,3,4,5,6 i 8

wzór umowy załącznik nr 7

Projekt budowlany - branża elektryczna

Specyfikacja  (STWOiR) - branża elektryczna

Kosztorysy

SIWZ można uzyskać :

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/  -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 28,51 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 28,51 zł plus koszty przesyłki,  bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 04.06.2013
Data modyfikacji : 24.06.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry