Szczegóły ogłoszeń

Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia kwaterunkowego odzanaczjącego się wysoką wytrzymałością i estetyką wraz z montażem i ustawieniem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu dostawy

 

unieważnienie postępowania

modyfikacja treści siwz z dnia 12.06.2013 r.

informacja o przekazaniu ogłoszenia o zamówieniu do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 07.06.2013 r.

ogłoszenie o zamówieniu

siwz wraz z zał. nr 1, 2, 3, 4

zał. nr 5, 6, 7 do siwz

 

Warunki i sposób płatności: SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/-bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 10,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 10,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 07.06.2013
Data modyfikacji : 30.07.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry