Szczegóły ogłoszeń

Dostawy: koksu grubego, koksu orzech, węgla orzech, miału węglowego, eco groszku i oleju opałowego do kotłowni znajdujących się w obiektach służbowych Policji garnizonu zachodniopomorskiego

 rozstrzygnięcie postępowania w części 1
 rozstrzygnięcie postępowania w części 2
 rozstrzygnięcie postępowania w części 3
 rozstrzygnięcie postępowania w części 4
 rozstrzygnięcie postępowania w części 5
 rozstrzygnięcie postępowania w części 6
 rozstrzygnięcie postępowania w części 7
 rozstrzygnięcie postępowania w części 8
 rozstrzygnięcie postępowania w części 9
 rozstrzygnięcie postępowania w części 10
 rozstrzygnięcie postępowania w części 11
 rozstrzygnięcie postępowania w części 12
 rozstrzygnięcie postępowania w części 13
 rozstrzygnięcie postępowania w części 14
 rozstrzygnięcie postępowania w części 15
 rozstrzygnięcie postępowania w części 16
 rozstrzygnięcie postępowania w części 17
 rozstrzygnięcie postępowania w części 18
 rozstrzygnięcie postępowania w części 19

--------------------------------------------------

rozstrzygnięcie postępowania w części 20

------------------------------------------------------

formularz oferty cenowej - załacznik do siwz nr 1 - zmodyfikowany w zakresie części nr 20

------------------------------------------------------------

ogłoszenie BZP

specyfikacje istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 2,3,4,5

formularz oferty cenowej - załacznik do siwz nr 1

wzór umowy dla części od nr 1 do nr 19 - załącznik do siwz nr 6

wzór umowy dla części nr 20  - załacznik do siwz nr 7

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 4,60 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 4,60 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 20.06.2013
Data modyfikacji : 10.07.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry