Szczegóły ogłoszeń

Remont kompleksowy obiektu KPP w Drawsku Pomorskim przy ul. Boh. Westerplatte 3

- rozstrzygnięcie

- odpowiedź na pytanie z dn. 04.07.2013r.

- odpowiedź na pytanie z dn. 04.07.2013r. wraz z prawidłowym załącznikiem - uzupełniający przedmiar robót

- odpowiedzi na pytania z dn. 28-29.06.2013r. z załącznikami

- odpowiedzi na pytania z dn. 25.06.2013r.

- KPP Drawsko Pomorskie - Wiata - przekrój konstrukcyjny wiaty (1-25)

- kanalizacja deszczowa zewnetrzna Drawsko - opis projektu

- odpowiedzi na pytania z dn. 24.06.2013r

- KPP Drawsko Pomorskie - budynek garażowo-mag. - zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej (1-100)

- ogłoszenie o zamówieniu

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami nr 1,2,3,4,5,6 i 8

- wzór umowy - załącznik nr 7 do siwz

- Projekt,  Specyfikacja (STWiOR), kosztorysy - przedmiary (kosztorys w wersji ath, kosztorys nakładczy w wersji pdf) – branża budowlana, sanitarna i elektryczna

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 200,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 200,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 21.06.2013
Data modyfikacji : 24.07.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry