Remont kompleksowy KP w Mierzynie przy ul. Weleckiej 2 - Szczegóły ogłoszeń - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Szczegóły ogłoszeń

Remont kompleksowy KP w Mierzynie przy ul. Weleckiej 2

        rozstrzygnięcie

        odpowiedzi na pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 05.07.2013r.

       odpwiedzi na pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 04.07.2013r.

       odpowiedź na pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 02.07.2013r.

       informacja o terminie wizji lokalnej

        odpowiedź na pytanie z dnia 26.06.2013r. - wraz z załącznikem - właściwą Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót - branży budowlanej

       ogłoszenie o zamówieniu

      specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2,3,4,5,6 i 8

      wzór umowy załącznik nr 7 do siwz

Projekt, Specyfikacja (STWiOR), kosztorysy - przedmiary (kosztorys w wersji ath, kosztorys rzeczowy w wersji pdf- branży elektrycznej

Projekt, Specyfikacja (STWiOR), kosztorysy - przedmiary (kosztorys w wersji ath, kosztorys rzeczowy w wersji pdf- branży budowlana

Projekt, Specyfikacja (STWiOR), kosztorysy - przedmiary (kosztorys w wersji ath, kosztorys rzeczowy w wersji pdf- branży sanitarna

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 50,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 50,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 24.06.2013
Data modyfikacji : 12.07.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry