Szczegóły ogłoszeń

świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia funkcjonariuszy skierowanych do ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta Szczecin, podczas finału regat The Tall Ship's Races 2013

- rozstrzygnięcie

- ogłoszenie o zamówieniu

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami nr 1,2,3,4,5

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 6 do siwz

- formularz kalkulacji cenowej - załącznik nr 7 do siwz

- wzór umowy - załącznik nr 8 do siwz

- pisemne zobowiązanie podmiotu oddającego wykonawcy niezbędne zasoby - załącznik nr 9

 

SIWZ można uzyskać :

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 4,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 4,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbiór

Metryczka

Data publikacji : 03.07.2013
Data modyfikacji : 16.07.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry