Szczegóły ogłoszeń

Dzierżawa łącza telekomunikacyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku

rozstrzygnięcie postępowania

--------------------------------------------------------

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wraz z przedłużeniem terminu składania ofert oraz wadium do dnia 16.07.2013r. godz.11.30

treść zapytań do siwz wraz z wyjaśnieniami

----------------------------------------------------
 ogłoszenie BZP
 specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załacznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8
wzór umowy - załacznik do siwz nr 7

 

SIWZ można uzyskać :
1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie
2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 5,85 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;
3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:
a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,
b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,85 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 zł, bez jego podpisu.
Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbiór
 

Metryczka

Data publikacji : 04.07.2013
Data modyfikacji : 17.07.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry