Szczegóły ogłoszeń

Remont kompleksowy KMP w Koszalinie przy ul. Słowackiego 11 – budynek przy ul. Gen. Władysława Andersa 12

- rozstrzygnięcie

pytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedzią z dnia 16.07.2013r.

ogłoszenie o zamówieniu

specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2,3,4,5,6 i 8

wzór umowy załącznik nr 7 do siwz

Projekty budowlane branża: budowlana, sanitarna, elektryczna

Specyfikacje STWOiRB branża budowlana, sanitarnej, elektrycznej

Przedmiary - koszotrysy nakładcze w waesji ath i pdf

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 50,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 50,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 05.07.2013
Data modyfikacji : 01.08.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry