Szczegóły ogłoszeń

Całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni na paliwo stałe w obiektach służbowych Policji garnizonu zachodniopomorskiego w sezonie grzewczym 2013/2014

  rozstrzygnięcie postępowania w części 10

-------------------------------------------------------------

rozstrzygnięcie postępowania w części 6

rozstrzygnięcie postępowania w częsci 11

-----------------------------------------------------------------

rozstrzygnięcie postępowania w części 8

rozstrzygnięcie postępowania w częsci 12

rozstrzygnięcie postępowania w części 13

rozstrzygnięcie postępowania w części 14

-------------------------------------------------------

rozstrzygnięcie postępowania w cześci 1
 rozstrzygnięcie postępowania w cześci 2
 rozstrzygnięcie postępowania w cześci 3
 rozstrzygnięcie postępowania w cześci 4
 rozstrzygnięcie postępowania w cześci 5
 rozstrzygnięcie postępowania w cześci 7
 rozstrzygnięcie postępowania w cześci 9
 rozstrzygnięcie postępowania w cześci 15
 rozstrzygnięcie postępowania w cześci 16
 rozstrzygnięcie postępowania w cześci 17
------------------------------------------------------
 ogłoszenie BZP
 specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załacznikami nr 1, 2, 3, 4, 5.
formularz oferty cenowej - załacznik do siwz nr 1
wzór umowy - załącznik do siwz nr 6SIWZ można uzyskać :
1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie
2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 4,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;
3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:
a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,
b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 4,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 zł, bez jego podpisu.
Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbiór

Metryczka

Data publikacji : 15.07.2013
Data modyfikacji : 08.08.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry