Szczegóły ogłoszeń

Dostawa 11 sztuk samochodów osobowych w policyjnej wersji „nieoznakowany”

 

rozstrzygnięcie

 

treść zapytania do siwz wraz z wyjasnieniami oraz modyfikacją z dnia 30.08.2013 r.

treść zapytania do siwz wraz z wyjaśnieniami z dnia 19.08.2013 r.

 

treść zapytania do siwz wraz z wyjaśnieniami oraz modyfkacją z dnia 09.08.2013 r.

treść zapytań do siwz wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikacją z dnia 08.08.2013 r.

 

 

informacja o przekazaniu ogłoszenia o zamówieniu do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 31.07.2013 r.

ogłoszenie

siwz wraz z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5

wzór umowy załącznik nr 6

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 7

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ -bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 10,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 10,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 31.07.2013
Data modyfikacji : 13.09.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry