Szczegóły ogłoszeń

II Komisariat Policji Koszalin - przebudowa i modernizacja obiektu wraz z infrastrukturą techniczną ul. Krakusa i Wandy 11

 rozstrzygnięcie

ogłoszenie o zamówieniu

specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2,3,4,5,6 i 8

wzór umowy załącznik nr 7

Projekty budowlane - branży: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej

Specyfikacje STWOiRB branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej

Przedmiary kosztorysy nakładcze

 

Warunki i sposób płatności: SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej BIP Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie: http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.plbezpłatnie.

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 10,00PLN uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie

Zamawiającego czynnej w godz. 11:00–14:00,

3) drogą pocztową, po dostarczeniu Zamawiającemu wniosku o przesłanie SIWZ zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u Wykonawcy,

b) oświadczenie Wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia

SIWZ na kwotę 4,65 PLN plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada SIWZ wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 09.08.2013
Data modyfikacji : 29.08.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry