Remont kompleksowy KP Wolin ul. Świerczewskiego 1 - Szczegóły ogłoszeń - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Szczegóły ogłoszeń

Remont kompleksowy KP Wolin ul. Świerczewskiego 1

rozstrzygnięcie

ogłoszenie o zamówieniu

specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikiem  nr 1,2,3,4,5,6 i 8

wzór umowy - załącznik nr 7

Projekt budowlany branży budowlanej

Projekt budowlany branży sanitarnej

Projekty budowlany branży elektrycznej

Specyfikacje STWOiR branży budowlnej, sanitarnej, elektrycznej

Przedmiary - kosztorysy nakładcze

 

Warunki i sposób płatności: SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej BIP Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie: http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.plbezpłatnie.

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 10,00PLN uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie

Zamawiającego czynnej w godz. 11:00–14:00,

3) drogą pocztową, po dostarczeniu Zamawiającemu wniosku o przesłanie SIWZ zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u Wykonawcy,

b) oświadczenie Wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia

SIWZ na kwotę 4,65 PLN plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada SIWZ wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 09.08.2013
Data modyfikacji : 03.09.2013
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry